Vilkår lisensforsikring for medlemmer av Parat Luftfart

Vilkår av 20. november 2014

Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd’s, i henhold til kontraktsnummer B1200141006, til å utstede forsikringsbevis og vilkår.

Forsikringsbevis med spesifisert dekning, forsikringsvilkår og årspremie danner grunnlaget for avtalen. Søknadsskjema, avtalen, forsikringsbeviset, vilkårene, norsk lov, herunder lov om forsikringsavtaler av

16. juni 1989 nr. 69, utgjør grunnlaget for rettsforholdet mellom forsikringstaker på den ene side og Norwegian Underwriting Agency AS og visse forsikringsgivere ved Lloyd’s på den annen side.

Forsikring mot varig tap av lisens utstedt av Luftfartstilsynet.

Følgende gjelder i tillegg til disse vilkårene:

-   Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL”).

 

1. Hvem er sikret

      Piloter, kabinpersonell, AFIS ansatte og flyteknikere som er medlemmer av Parat Luftfart, og:                    

-          har gyldig lisens utstedt av Luftfartstilsynet.

Med ordet “gyldig” i denne kontrakten menes sertifikat/helseattest som ikke er inndratt eller på annen måte satt ut av kraft av norske myndigheter.

-          er ansatt som pilot, kabinpersonell, AFIS eller flytekniker på det tidspunkt det konstateres skade eller sykdom som medfører tap av lisens.

-          ikke har hatt lisens inndratt på noe tidligere tidspunkt.

-          ikke var fylt 65 år på tidspunkt forsikringen ble tegnet, eller på det tidspunkt lisens ble inndratt.

 

2.   Hva forsikringen dekker

Underwriters svarer for varig tap av offentlig utstedt lisens nevnt under punkt 1 som skyldes at den sikrede ble utsatt for en fysisk skade som følge av en ulykke eller sykdom i løpet av forsikringsperioden. Erstatning betales ikke før 180 dager har gått fra tidspunktet den sikrede fikk en ulykkesskade eller konstatert sykdom. Underwriters kan likevel betale erstatning tidligere enn de stipulerte 180 dager, dersom de mener at kravet er dekningsmessig under forsikringen.

Erstatning for tap av helseattest betales med utgangspunkt i den forsikringssum som er avtalt og som fremgår av forsikringstakers forsikringsbevis. Erstatningen beregnes på grunnlag av forsikredes alder og G (folketrygdens grunnbeløp) på det tidspunkt forsikringstilfellet er inntruffet.

Hvis forsikrede på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden har fylt mer enn 55 år gis erstatning etter følgende skala:

55 år

100%

56 år

90%

57 år

80%

58 år

70%

59 år

60%

60 år

50%

61 år

40%

62 år

30%

63 år

20%

64 år

10%

65 år

0%

3.   Konstatering av selskapets ansvar

Tidspunktet for konstatering av en ulykkesskade eller sykdom kan i denne kontrakten tidligst bli satt til den enkelte medlems inntredelsesdato i ordningen. Forsikringstaker innestår for at hver sikret person er i aktivt arbeid på ikrafttredelsesdatoen for denne polisen, eller pr. den dato vedkommende person trådte inn i ordningen (hvilken enn dato som måtte komme senest). Dersom en sikret person ikke oppfyller denne bestemmelsen skal dekningen suspenderes for vedkommende skadede person inntil han er tilbake i arbeid/utdannelse og har fullført 60 dagers sammenhengende og aktivt arbeid som arbeidstaker i en av yrkeskategoriene nevnt i pkt 1.

 

4. Erstatningsberegning

Tidspunktet for konstatering.

Erstatningen som skal betales er den som gjelder den dato sikrede ble utsatt for en ulykkesskade eller den dato sykdommen ble konstatert i løpet av forsikringsperioden.

 

5. Nøyaktig hvilke begrensninger som gjelder

Underwriters svarer ikke for tap av lisens som direkte eller indirekte oppstår som følge av: 

 5.1.   Bruk av alkohol, inntak av medikamenter utover legens anvisninger, eller andre berusende midler.

 5.2.   Ulykkesskade eller sykdom som følge av forsett. Dersom den sikrede har fremkalt rusen selv eller på annen måte forårsaket skadetilfelle ved grov uaktsomhet, kan Underwriters ansvar nedsettes eller falle helt bort. 

 5.3.   Sikredes død (uansett årsak).

 5.4.   Unntak angående krig og terrorisme.

Uansett bestemmelser om det motsatte i denne forsikringsavtalen, eller noe tillegg hertil, er det avtalt at denne forsikringen ekskluderer ethvert tap eller utgifter av hvilken som helst art som direkte eller indirekte oppstår på grunn av, er bidratt til, er forårsaket av, er en følge av, eller i forbindelse med noen av de følgende hendelser uansett andre årsaker eller hendelser som bidrar samtidig eller i enhver annen rekkefølge til tapet eller utgiftene;

 a)     Krig, invasjon, handlinger foretatt av utenlandske fiender, fiendtligheter eller krigsliknende operasjoner (uansett om krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand, opptøyer, militær- eller tilranet makt; eller  

 b)    Terroristaktivitet, som kan inkludere, men er ikke begrenset til, faktisk maktbruk eller vold og / eller trussel om å bruke slik makt. Utøvere av terroristaktivitet kan opptre enten alene, eller på vegne av, eller i forbindelse med en organisasjon(er) eller regjering(er). Utøverne har forpliktet seg for politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål i den hensikt å påvirke en regjering og / eller å spre frykt blant publikum eller noen del derav.

Også unntatt er ethvert tap eller utgift av hvilken som helst art som direkte eller indirekte oppstår på grunn av, er bidratt til, er forårsaket av, er en følge av, eller i forbindelse med, noen handling utført til å kontrollere, forhindre, eller stanse noen, eller alle av hendelsene beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor.

For det tilfelle at noen del av denne bestemmelsen er funnet å være ugyldig eller ikke gjennomførlig, skal den resterende delen forbli ved full gyldighet.

5.5.   Forsettlig selvskade, selvmordsforsøk (om dette er straffbart eller ikke), angrep som er fremprovosert av sikrede, duellering, slagsmål (bortsett fra i bona fide selvforsvar);

a)     veneriske eller andre seksuelt overførbare sykdommer;

b)    forsettlig eksponering av sikrede for en eksepsjonell fare (bortsatt fra når eksponeringen er knyttet til forsøk på å redde menneskeliv eller avverge tap av eller skade på fly eller flyutstyr);

c)     enhver kriminell/ straffbar handling utført av sikrede;

d)    Underwriters svarer ikke for tap av helsesertifikat når årsaken er sykdom, lyte eller men som forsikrede hadde ved inntredelsen i forsikringen- og som det må antas at vedkommende kjente til – og som innen to år deretter medfører tap av helsesertifikat.

Med innen to år i denne sammenheng, menes det som intreffer senest av nedenforstående og forutsetter at to års perioden går kontinuerlig og uavbrutt:

i)              Dato for når dekning ble satt i kraft

ii)             Dato når den sikrede først ble inkludert i ordningen

 e)     at sikrede er påvirket av alkohol, eller har brukt legemidler med mindre de er foreskrevet av en kvalifisert lege og brukt i samsvar med legens anvisninger;

 f)      Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) eller AIDS Related Complex (ARC) uavhengig av hvordan dette syndrom ble pådratt og uavhengig av hvilken betegnelse som anvendes;

 g)    Dersom den sikrede lider av stress, engstelse, depresjon, angst, nevrose eller lignende, skal ytelsene begrenses til 25 % av forsikringssummen.

Ved en slik diagnose forbeholder forsikringsselskapet seg retten til å innhente dokumentasjon fra en uavhengig kvalifisert spesialist.

 h)    Enhver skade eller sykdom som følge av kjernefysisk reaksjon, kjernefysisk stråling eller radioaktiv forurensning.

 5.6.   Dekningen opphører når en sikret fyller 65 år.

 5.7.   Underwriters er ikke forpliktet til å foreta utbetalinger under forsikringen når tap av lisens kun skyldes at bevillingsmyndigheten har endret de medisinske kriteriene eller dersom sikrede har gjort noe kriminelt.

6. Skadeoppgjør og betaling av erstatning

6.1  Forsikringstilfellet anses for å ha inntrådt på den dagen Luftfartstilsynet på basis av ulykkesskaden eller sykdommen konstaterer at tapet av lisensen er permanent/ varig. Den avtalte forsikringssummen forfaller da umiddelbart til betaling.  Dersom det er tvil om tapet av lisensen er varig, kan den sikrede anke avgjørelsen om arbeidsuførhet under gjeldende forvaltningsrettslige regler. Dersom den sikrede anker/ påklager avgjørelsen, skal forsikringstilfellet anses for å ha inntrådt den dagen anken/ klagen avvises.

 6.2  Underwriters og den forsikrede kan kreve at oppgjør av kravet utsettes for en periode av inntil 3 år regnet fra tidspunktet for ulykkesskaden eller sykdommen blir konstatert, når det fortsatt er tvil om tap av lisensen vil bli varig. Etter utløpet av perioden skal ulykkesskaden konstateres på basis av den helsetilstand som er vurdert som varig for sikrede. Som ledd i klargjøringen skal det på underwriters begjæring gis adgang til for en lege å gjennomgå de kilder som beskriver den sikredes nåværende og tidligere helsetilstand, slik som for eksempel journaler, fraværslister, medisinske uttalelser, og lignende.

 6.3  Underwriter har rett til å oppnevne en uavhengig lege for vurdering i skadesaker.

 6.4  Når en ulykkesskade eller sykdom oppstår som kan føre til betaling under forsikringen, skal Underwriter underrettes umiddelbart.

 6.5  Underwriter har regressrett overfor en ansvarlig tredjepart / person som har forårsaket en ulykkesskade som kan føre til erstatning, jf. skadeserstatningsloven §3-7.

 6.6  Erstatning skal beregnes på basis av grunnbeløpet (G) på oppgjørstidspunktet.

 6.7  Koordinering av forsikringsytelser skal utføres i den utstrekning den ansvarlige har betalt forsikringspremien, jf. skadeserstatningsloven § 3-1, tredje ledd. 

7. Definisjoner

7.1  Ulykkesskade.

En ulykkesskade som er forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse som skjer på identifiserbar tid og sted i løpet av forsikringsperioden. Skader på sinnet som fører til psykiske lidelser, regnes ikke som ulykkesskade.

 7.2  Person i aktivt arbeid.

Den forsikrede person som ikke bare er tilstede på arbeidsplassen på ikrafttredelsesdatoen (som angitt under forsikringsperioden i forsikringsbeviset) men som også er psykisk og fysisk i stand til å utføre de regulære oppgaver som han er lisensiert til.

 7.3  Besetnings-relaterte disposisjoner.

Med besetnings-relaterte disposisjoner menes en handling, eller unnlatelse av å handle, under flyving eller forberedelser til flyving, jf. retningslinjer gitt i "Flight Operations Manual".

7.4  Sykdom.

Enhver plutselig svekkelse som ikke er forårsaket av en ulykkesskade.

8. Nemndbehandling og klagerett 

Hver av partene kan kreve at en tvist skal behandles av en kompetent nemnd. Så lenge en tvist er under nemndbehandling, kan forsikringsgiver ikke bringe saken inn for de alminnelige domstoler, jf. FAL § 20-1.

 Finansklagenemnda har følgende adresse:

 Finansklagenemnda

 Besøksadresse:

 Drammensveien 145A

 NO – 0277 Oslo

 Postadresse:

 Postboks 53 Skøyen

NO – 0212 Oslo

 Tlf. + 47 23 13 19 60

 Alternativt kan sikrede også klage til:

Policyholder and Market Assistance

Lloyd’s of London

1 Lime Street

London EC3M 7HA

Tel. + 44 (0)207 327 5693

Fax. + 44 (0)207 327 5225

E-mail: complaints@lloyds.com

9. Skademelding 

Melding om et forsikringstilfelle må gis til selskapet uten opphold på Underwriters’ skademeldingsskjema, når en rett til erstatning antas å foreligge. En person som krever erstatning må søke legehjelp uten opphold, underkaste seg regelmessig medisinsk behandling og følge legens instrukser.

         Selskapet som behandler erstatningskrav er:

             Van Ameyde Norway AS

            Møllergata 4

            Postbox 865 Sentrum

            0104 OSLO

            Tel: + 47 22 00 20 00    Fax: +47 22 00 20 10

 10. Endringer i forsikringsvilkårene og premietariffer 

 Underwriter kan senest 1 måned før utløpet av polisen kreve at forsikringsvilkårene og premietariffer for

 gruppepolisen blir endret med virkning fra begynnelsen av det påfølgende forsikringsår.

 11. Verneting 

      Denne forsikringen reguleres av norsk rett, og en eventuell tvist behandles av norsk domstol.

       Søksmål i anledning forsikringen skal rettes mot:

      Visse forsikringsgivere ved Lloyd’s

      C/o Lloyd’s Generalagent i Norge

      Advokat Espen Komnæs

      Postboks 1865 Vika

      NO – 0124 Oslo

       Tlf. + 47 22 42 27 00

      Fax. + 47 22 42 27 01

 

 12. Syndikatenes ansvar er individuelt og ikke solidarisk   

 De deltakende syndikater svarer individuelt og ikke solidarisk for forpliktelser under forsikringsavtaler  

 som de er delaktige i, og ansvar er begrenset ene og alene til deres individuelle andeler. De deltakende

 syndikater svarer ikke for andelene til noen av de andre deltakende syndikater som av en eller annen

 grunn ikke oppfyller alle eller deler av sine forpliktelser.