Priser

Gjelder fra 1/12-2017

Forsikringen er beregnet ut fra en erstatningssum i antall G.

G er Folketrygdens Grunnbeløp og er basis for beregning av alle offentlige ytelser.

Grunnbeløpet reguleres årlig, og er pr. 1 mai 2017 kr. 93 634,-

Forsikringen for medlemmer i Parat Luftfart er beregnet ut fra en fast pris pr G for alle medlemmer.

 

For 2018 er årsprisen kr 573,- pr G.